Činnost MS

Myslivost představuje „soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému a spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součást českého národního kulturního dědictví.“ (§ 2 písmeno a) zákona č. 449/2001, Sb. o myslivosti).

Činnost mysliveckého spolku lze rozdělit do pěti tradičních oblastí:

1) Chov zvěře, péče o zvěř a její ochrana

S chovem a péčí o zvěř nesouvisí zdaleka jen přikrmování zvěře v době nouze, ale také mnoho dalších činností, které směrují k ochraně zvěře a ke zlepšování podmínek pro zvěř. Členové našeho spolku pravidelně budují a opravují myslivecká zařízení pro přikrmování zvěře, budují a obnovují pachové ohradníky u silnic kvůli ochraně zvěře před motorovými vozidly, plaší zvěř při senosečích před sekačkami, budují lapací zařízení k tlumení predátorů, kteří ohrožují populace drobné zvěře, umisťují v polích ochrany před pádem zvěře do otevřených skruží a v neposlední řadě vysazují remízky a políčka pro zvěř, které slouží jako přirozený úkryt a ochrana především v době vyvádění mláďat a v zimě.
Myslivecký spolek Malše se rovněž dlouhodobě věnuje chovu bažantí zvěře k posílení divoké populace. Bažantí zvěř je chována především v bažantnici v Plavě,  část bažantů se ale dostává do přírody z polodivokých odchovů se slepičí kvočnou ve vypouštěcích voliérách. Výhoda tohoto způsobu odchovu bažantích kuřat oproti voliérovému chovu spočívá ve „výchovném působení“ kvočny, od které bažantíci získávají základní návyky potřebné pro přežití ve volné přírodě.

2) Lovecká kynologie

Klasické myslivecké rčení říká, že „myslivec bez psa je jen poloviční myslivec„. Lovecký pes má především nezastupitelnou roli při výkonu práva myslivosti v honitbě, kde nahrazuje omezené smysly a údy svého vůdce. Myslivci jsou milovníky a často velmi zkušenými chovateli a cvičiteli psů.

3) Střelectví

Několik našich členů je pravidelnými úspěšnými účastníky střeleckých soutěží především v oboru brokové střelby.

V objektu bažantnice Plav máme rovněž registrovanou brokovou střelnici, která příležitostně slouží k pořádání cvičných střeleb a spolkových soutěží ve střelbě na asfaltové holuby.

4) Lov

Je častým omylem nemyslivecké veřejnosti, že lov je hlavní náplní činnosti myslivců a že myslivci chovají zvěř, aby jí mohli lovit. Řada myslivců se aktivnímu lovu zvěře nevěnuje vůbec nebo jen okrajově. Lov přesto je nedílnou součástí myslivosti. Jeho funkce spočívá v prvé řadě v odstraňování jedinců nevhodných pro chov (slabých, nemocných, přenášejících nevhodné genetické znaky), tlumení zvěře škodící myslivosti (predátorů zákonem povolených), udržování populace zvěře ve stavu, který odpovídá úživnosti prostředí a teprve v poslední řadě jde o získávání výsledku hospodářské činnosti v podobě nutričně vysoce kvalitní zvěřiny a dalších produktů.

V kulturním přírodním prostředí myslivec nahrazuje funkci velkých šelem, které u nás přirozenou selekci a udržování stavů zvěře v minulosti zajišťovaly (medvěd, vlk, rys). Vzrůstající stavy černé zvěře v poslední době, jakkoliv je redukce populace divočáků problematická, ukazují na nezbytnost této činnosti v přírodě.

Průběrný lov zvěře podléhá přísnému systému pravidel ošetřujícímu nejen doby lovu v závislosti na biologii zvěře, ale rovněž kriteria chovnosti či průběrnosti konkrétního kusu zvěře. Není proto pravda, že myslivec „střílí po všem, co se pohne“, protože opravdový myslivec vždy střílí na kus dokonale „obeznaný“, v souladu s pravidly průběrného lovu, a tak, aby usmrtil rychle a zvěř nebyla trýzněna. Pouze takový lov je myslivecký.

Členové mysliveckého spolku se věnují jednak individuálním lovům, mezi které patří především čekaná a šoulačka, někdy doprovázené vábením, a lovům společným, mezi které patří hony na drobnou zvěř, a naháňky či nátlačky na černou.

Vybrané fotografie z našich společných i individuálních lovů je možné shlédnout ve fotogalerii.

5) Popularizace myslivosti a rozvoj mysliveckých tradic

S postupujícím odcizováním lidské společnosti od přírody a vytrácením tradičního venkovského života se myslivci čím dál častěji střetávají s nepochopením nemyslivecké veřejnosti, která myslivce často neprávem považuje za vrahy zvířat pro zábavu. Velikou medvědí službu myslivosti pak vykonávají skandalizující média. Především z neznalosti činnosti myslivců narůstají konflikty mezi nimi a nemyslivci. Stěžejním úkolem pro myslivost 21. století je proto komunikace se širokou veřejností a představení ušlechtilé činnosti mysliveckých spolků a současně dlouhodobá osvěta v oblasti trvale udržitelného soužití lidí s přírodou.

Součástí snahy našeho spolku o udržení dobrého vztahu s veřejností je každoroční myslivecký ples pořádaný v Roudném, či tradiční dětský den v areálu bažantnice Plav. Za účelem informovanosti a osvěty veřejnosti vznikl rovněž tento web.

Samostatnou kapitolou jsou myslivecké zvyky a tradice, na které je česká myslivost velmi bohatá. Díky své vysoké kulturní a historické hodnotě se dne 23. 12. 2011 dokonce česká myslivost stala součástí seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky.

Mysliveckým zvykům a tradicím je věnována samostatná stránka.